Αρχική>ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ>Φ.Β. Σταϊνμάγερ: Αναπόφευκτο το νέο «κούρεμα»

Φ.Β. Σταϊνμάγερ: Αναπόφευκτο το νέο «κούρεμα»

Αναπόφευκτη θεω ρεί μια νέα α ναδιάρ θρω ση του ελ λη νι κού χρέ ους οε πι κε φα λής της κοι νο βου λευ τι κήςο μά δας των γερ μα νών σο σιαλ δημο κρα τών [SPD] Φρανκ Βάλ τερΣταϊνμά γε ρ, που υ πο στηρίζει ό τι «εκεί οδηγεί η πολιτική της κα γκελαρίου Μέρκελ».

Σύμφωνα με τονΦρ. Σταϊνμά γερ «η γερ μα νι κή κυβέρ νη ση δεν θέ λει να θέ σει σε προτε ραιό τη τα τα ευρωπαϊκά μέτρα εξυγίανσης, αλλά προτιμά να μηνα πο κα λύ πτει στους ψη φο φό ρουςτις δυ σά ρε στες αλήθειες και να μετα θέτει τα πά ντα με τά τις εκλογές».

Οσο σιαλδημοκρατης πρώην υπουργός Εξωτερικών θεωρεί πάντως ως περισσότερο ε πι κίν δυ νες, ακόμη καια πό την κα τά στα ση στην Ελλά δα, τις εξελίξεις στην Ιτα λία. Εκφρά ζειδε την ελ πί δα ό τι οι ψη φο φό ροιστην Ιτα λία «δεν θα πέσουν στα δίχτυα λαϊκιστών...