Αρχική>ΠΟΛΙΤΙΚΗ>Αύριο η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Αύριο η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διευθέτηση Χειμάρρου Στρυμονικού

Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από Συνεδριάσεις


Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011, στις 13.00, στην αίθουσα Α΄ του Συνεδριακού Κέντρου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου HELLEXPO, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο.Επικύρωση Πρα κτικών 17ης/15092011 Συνεδρίασης του Περιφε ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 2Ο.Έγκριση δικαι ολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής:Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 3Ο.Ανάκληση της υπ. αριθμ. 238/3008-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. και λήψη νέας απόφασης για «Μεταφορά του Προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Εταιρείας με την Επωνυμία ΚΕΚ Θεσσαλονίκης και την κατάταξή τους σε Προσωποπαγείς Θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Εισηγητής: Ευθύμιος Φωτόπουλος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 4Ο. 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2011 . Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αντιπεριφερειάρ- χης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5Ο. 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2011 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτε- λείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αντιπεριφερειάρ- χης, Πρόεδρος Οικονομι- κής Επιτροπής, Αναπλη- ρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6Ο . Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/02-06- 2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υπ’ αριθμ. 224/23-05-2011 από- φαση της Οικονομικής Επιτροπής), που αφορά την «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για είσπραξη επιταγών και απόδοση κρατήσεων». Εισηγητής: Διονύσιος Ψωμιάδης, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 7Ο. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 210/23- 06-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 8Ο. Σύναψη Προ- γραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού για το έργο: «Ανασκαφή τύμβου Καστά στην Αμφίπολη» . Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 9Ο.Έγκριση σύ- ναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διευθέτηση Χειμάρρου Στρυμονικού (Ρέμα Αγίου Χαραλάμπους)» και εξου- σιοδότηση υπογραφής της από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών. Εισηγητής: Ιωάννης Μωυ- σιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 10Ο.Έγκριση επιμέ- ρους θεμάτων υλοποίησης του έργου «Διαπεριφερεια- κή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» . Εισηγητής: Ιωάννης Μωυ- σιάδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 11Ο. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με- ταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και των Δήμων Πέλλας, Έδεσσας και Σκύδρας για την υπο- βολή από την Π.Ε. Πέλλας πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με τίτλο ΄΄Περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας – Ομάδα 3΄΄» Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 12Ο. Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 18/24-02- 2011 απόφασης του Πε- ριφερειακού Συμβουλίου που αφορά «Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πιερίας». Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρί- δου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 13Ο. Μεταφορά προσωπικού της Αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ». (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 14Ο.Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμ- ματος Αλιείας. Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 15Ο.. Εισήγηση για την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 16Ο..Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κα- τάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς». Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 17Ο.. Τροποποίηση της με αριθ. 209/23-06- 2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ με θέμα «Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ» (ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού και ως προς την ημερομηνία έναρξης). Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.