Πρωτοσέλιδο

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ/ μετοχή, αποφάσισε η γ.σ.

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ενέκρινε στην Γενική Συνέλευση της 28/6/2012 τη μη διανομή μερίσματος, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.653.256,80 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,33 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 10.911.494,88 ευρώ. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται από την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2012 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.904.202 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2012 οι εξής: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ.

Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2012 ορίστηκαν ως ελεγκτές οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός ελεγκτής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός. Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2012 σε ευρώ 16.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Δημητρίου Κορωνάκη, από τον Κων/νο Σαρμαδάκη, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 2/2/2012.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2012. Ειδικότερα για τη χρήση 2011 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2012 προεγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 258.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 3.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

8. Εγκρίθηκε, τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.653.256,80 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.911.494,88 Ευρώ, διαιρούμενο σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ. Παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής του δικαιώματος αυτού, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

9. Αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

10. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στην απόφαση 8 τροποποιήσεών του άρθρου 5.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 

Newsletter

Σαν σήμερα...

1908 | 

Σε έκθεση του ο Μητροπολίτης Μελενίκου Αιμηλιανός Δάγγουλας αναφορικά με τις βιαιότητες του Βουλγαρικού κομιτάτου τον μήνα Φεβρουάριο 1908 ανέφερε: «Εις το χωρίον Βογορόβιτσα, της περιφερείας Πετρίτσης, 12μελής βουλγαρική συμμορία εφόνευσε τρείς σχισματικούς».

1913 | 

Πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων πάνδημη δοξολογία για την άλωση (απελευθέρωση) των Ιωαννίνων, παρουσία Ελλήνων και Βουλγάρων αξιωματικών. Εκφωνήθηκαν ενθουσιώδεις λόγοι και στάλθηκαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα.

1927 | 

Μπήκανε επιτέλους ονόματα στους σερραϊκούς δρόμους, που μέχρι τότε τους χαρακτήριζαν καταστήματα, παζάρια, ρέματα, εκκλησίες και ό,τι άλλο θα μπορούσε να ληφθεί ως ταχυδρομικός σηματοδείκτης.

1928 | 

Ο θίασος του Β. Αργυρόπουλου έδωσε «Φιλανθρωπική παράσταση υπέρ του συσσιτίου των φιλακισμένων υπό την προστασίαν των κ.κ. Σεβ. Μητροπολίτου, Εισαγγελέως & Διευθυντού φυλακών Σερρών».

1934 | 

Στο «Πάνθεον» παίζονταν η ταινία «Ελεύθερες Ψυχές» με τη Νόρμα Σύρερ.

1967 | 

Ο «Ορφέας» ανέβασε το μουσικό κωμειδύλλιο του Δημ. Κόκκου «Καπετάν Γιακουμής» σε μουσική του Χρ. Σταματίου.

1986 | 

(Σάββατο) Δόθηκε η πρεμιέρα του θεατρικού έργου «Αξέχαστα Χρόνια» του Καμπανέλλη - Γκούφα από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες