Πρωτοσέλιδο

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ/ μετοχή, αποφάσισε η γ.σ.

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ενέκρινε στην Γενική Συνέλευση της 28/6/2012 τη μη διανομή μερίσματος, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.653.256,80 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,33 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 10.911.494,88 ευρώ. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται από την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2012 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.904.202 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2012 οι εξής: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ.

Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2012 ορίστηκαν ως ελεγκτές οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός ελεγκτής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός. Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2012 σε ευρώ 16.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Δημητρίου Κορωνάκη, από τον Κων/νο Σαρμαδάκη, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 2/2/2012.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2012. Ειδικότερα για τη χρήση 2011 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2012 προεγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 258.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 3.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

8. Εγκρίθηκε, τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.653.256,80 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.911.494,88 Ευρώ, διαιρούμενο σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ. Παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής του δικαιώματος αυτού, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

9. Αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

10. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στην απόφαση 8 τροποποιήσεών του άρθρου 5.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.904.202, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,367% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 26.904.202, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 

Newsletter

Σαν σήμερα...

1914 | 

Επανακυκλοφόρησε «κατόπιν τετραμήνου σιγής» η πρώτη με την απελευθέρωση σερραϊκή εφημερίδα «ΣΕΡΡΑΙ» που ήταν «εβδομαδιαία, πολιτική, κοινωνική, και δικαστική», με εκδότες τους Δ.Σ. Παπαντωνίου και Α.Π. Καράμπελα.

1917 | 

Σκοτώθηκε στις ράγες του τραμ στη Βουλγαρία ο Πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου «Φίλιππος» (πρώην «Ορφεύς») Γεώργιος Σίμου, Ιατρός.

1934 | 

Στο κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Τιτάνες του αέρος» με τον Κλάρκ Γκέιμπλ.

1937 | 

Στον θερινό κινηματογράφο «Τιτάνια» προβάλλονταν η ταινία «Έγκλημα και Τιμωρία» με τον Χάρυ Μπωρ και στον άλλο θερινό «Έσπερο» προβάλλονταν η ταινία «Κοιτώνες κοριτσιών» με την Σιμόνη Σιμόν.

1940 | 

Το βράδυ μίλησε στο «Κρόνιον» ο «εκλεκτός συγγραφέας και συνεργάτης του Χρυσού Σήματος της Ε.Ο.Ν.» Δ. Μπόγρης «επί θέματος εθνικού περιεχομένου».

1945 | 

Εκδόθηκε η εβδομαδιαία εφημερίδα «Εθνικός Παλμός» στη Νιγρίτα με εκδότη τον Κων/νο Υφαντή και υπεύθυνο ύλης τον Μιχαήλ Μέγαλο.

1997 | 

Πέθανε σε ηλικία μόλις 35 ετών σε αυτοκινητικό ατύχημα η Σερραία μουσικός Έφη Χατζηδημητρίου. Ξεκίνησε νωρίς τη σταδιοδρομία της αποκτώντας τα πτυχία Αρμονίας, Ενοργάνωσης, Αντίστιξης, Φούγκας και κατόπιν δεξιοτεχνίας πιάνου και σολίστ με άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές πιάνου στη Μουσική Ακαδημία της Σόφιας δίνοντας ρεσιτάλ στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Καναδά. Δίδασκε από το 1988 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανέπτυξε αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Έργο της είναι η «Εισαγωγή στη Μουσική» (1986).
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες