Πρωτοσέλιδο

ΕΦΚΑ: Υποβολή μέχρι 31 Μαρτίου για τις ασφαλιστικές εισφορές και ΑΠΔ

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
 Την διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης
της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 για εργαζόμενους
ενταχθέντες στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και όσων ανεστάλησαν οι
συμβάσεις εργασίας τους περιλαμβάνει γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Τελική ημερομηνία υποβολής των Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 31.03.2021.

Ειδικότερα πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον
προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021, της
αναλογίας του Δώρου Χριστουγέννων 2020, που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.05.2020 έως 31.12.2020,
πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δώρου
Χριστουγέννων 2020 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης
εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Απεικόνιση ΑΠΔ

Ως γνωστόν, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας
των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί
γίνεται χρήση του Τ.Α.18 ( Τ.Α.19 για το Δώρο Πάσχα 2020).

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 τα στοιχεία
του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ
περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τύπου
Αποδοχών (Τ.Α.) 116 «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.»

Ο Τ.Α. 116 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του
Δ.Χ./2020, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον
εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει
στην Α.Π.Δ.

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 116 περιλαμβάνει:

• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.)
πλήρους ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση, που αντιστοιχούν στη
πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου,

• αποδοχές Δ.Χ./2020, που αναλογούν στο διάστημα ή στα διαστήματα κατά
τα οποία, εντός της περιόδου από 01.05.2020 έως 31.12.2020, η σύμβαση
εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή, καθώς και αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές (εργατικές και εργοδοτικές) οι οποίες
καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι:

- Η εγγραφή με Τ.Α.116 δεν δέχεται ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με
όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών)

- Ο υπολογισμός των εισφορών (εργοδότη & εργαζόμενου) γίνεται σύμφωνα
με τους ισχύοντες Κ.Π.Κ. πλήρους, ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής
απασχόληση για κάθε περίπτωση

- Η εγγραφή με τον Τ.Α.116 δύναται να συνδυαστεί με εγγραφές λοιπών
Τ.Α. που αφορούν Δ.Χ. (π.χ. 003, 114, 115, 902) για τον ίδιο
εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον
περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ).

- Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη & εργαζόμενου) για το Δ.Χ./2020,
υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η δε ασφάλιση
λαμβάνει χώρα μέσω Α.Π.Δ. που θα παραχθεί αυτοτελώς από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα
και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του
e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τον
ίδιο Κ.Π.Κ., βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές
πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση
καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων -
εργοδοτών.

Newsletter

Σαν σήμερα...

1905 | 

Σε έκθεση του ο Πρόξενος Σερρών Αθανάσιος Στουρνάρας ανέφερε: «Προς το Υπουργείον Εξωτερικών. Λαμβάνω την τιμήν να φέρω είς γνώσιν της Υμετέρας Εξoχότητος ότι κατ' ειδήσεις εξ Άνω Τζουμαγιάς, τρείς πολυπληθείς Βουλγαρικαί συμμορίαι διήλθον τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα εκ διαφόρων σημείων διευθυνόμεναι εις το εσωτερικόν της Μακεδονίας. Αρχηγός των συμμοριών τούτων είναι ο γνωστός Γιάγκωφ, ο Δαβίτκου και ο Γ. Πελτέκης. Μια εκ των συμμοριών τούτων εξ 80 ατόμων ανεφάνη είς το διαμέρισμα Καρσί Γιακά της Πετρίτσης υπό την αρχηγίαν του γνωστού εκ της πρo τριετίας επαναστάσεως της Κρέσνας, λοχαγού του Βουλγαρικού στρατού Στογιάνωφ, κατευθυνόμενη προς το τμήμα Θεσσαλονίκης. Εν τω τμήματι Δεμίρ-Ισάρ, συνέλαβε 4 χωρικούς εκ Κρουσόβου παρά την θέσιν Κάλια εξ ών ένα μεν, ονόματι Ν. Πίζιον, φανατικόν σχισματικόν, κατέσφαξεν ως καταχρασθέντα χρήματα του κομιτάτου, έτερον δε ορθόδοξον Στέργιον Χατζήν έδειρε ανηλεώς, απολύσασα τους λοιπούς δύο…».

1906 | 

Επισκέπτεται για τρίτη και τελευταία φορά τις Σέρρες ο Επιθεωρητής Δημήτριος Σάρος ο οποίος παρέμεινε έως και τις 3 του μηνός. Η γενική εντύπωση που αποκόμισε για την Ελληνική κοινότητα της πόλης ήταν ότι από εθνικής πλευράς η κατάσταση ήταν πολύ ευχάριστη παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα μέλη της από τη μεγάλη μείωση του εμπορίου. Στη διαμόρφωση αυτού του θετικού κλίματος συνέβαλε η σταθερότητα και η αφοσίωση στον εθνικό αγώνα των μεσαίων και κατωτέρων κοινωνικών τάξεων και η αδιατάρακτη ομόνοια και συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στην εκκλησιαστική και προξενική αρχή.

1907 | 

Σε έκθεσή του ο πρόξενος Σακτούρης μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Εξαμελές Ελληνομακεδονικόν σώμα συνεπλάκη μετά του στρατού παρά το χωρίον Χωροβίτσα. Είς μόνον αντάρτης εφονεύθη».

1926 | 

Απεβίωσε «κατόπιν πολυωδύνου ασθενείας» ο καθηγητής του ανωτέρου Παρθεναγωγείου Σερρών και ιστορικός της πόλης Ευάγγελος Στράτης. Δίδαξε ως καθηγητής και αργότερα διεύθυνε ως το Παρθεναγωγείο Σερρών. (Πέθανε επιστρέφοντας από ερευνητικό ταξίδι στα χωριά του Παγγαίου χαρούμενος διότι ανακάλυψε τα ερείπια της Μυρκίνου, της αρχαίας πόλης των Ηδονών). Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν περισσότεροι από πέντε χιλιάδες Σερραίοι, καταθέτονται δεκάδες στεφάνια, ενώ τον αποχαιρέτησαν με επικήδειους καθηγητής του γυμνασίου και εκ μέρους των κατοίκων του Ροδολίβους απ’ όπου καταγόταν, ο δικηγόρος Γεώργιος Αβτζής.

1934 | 

Στο «Πάνθεον» παίζονταν η ταινία «Χαλύβδινοι αετοί».

1935 | 

Το μεσημέρι άρχισαν να καταφτάνουν από τις επαρχίες Νέας Ζίχνης και Παγγαίου οι αντιπρόσωποι του «Δημοκρατικού φρουρού» για την οριστική λήψη εντολών αναφορικά με το κίνημα του '35. Στις 9 το βράδυ πραγματοποιήθηκε στη νομαρχία Σερρών, με πρωτοβουλία του νομαρχούντος Θ. Κέντρου, σύσκεψη των «Λαϊκών», στην οποία πήραν μέρος και οι αξιωματικοί της χωροφυλακής Κολυμπίρης, Χριστίδης, Ευαγγελογιάννης και Κουρής. Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου σε ολόκληρη την πόλη.

1936 | 

Στις 11 π.μ., ο καθηγητής του Ωδείου Σερρών Σωτήρης Κασάρος έδωσε στο «Κρόνιο» ρεσιτάλ βιολιού. Στο πιάνο τον συνόδευσε ο επίσης καθηγητής του Ωδείου Γ. Γεωργιάδης.

1937 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Άννα Καρένινα» με την Γκρέτα Γκάρμπο και τον Φρέντερικ Μαρς και στο «Πάνθεον» η ταινία «Υπό δύο σημαίας» με την Κλωντέτ Κολμπέρ.

1939 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Κάτια» με την Ντανιέλ Νταριέ.

1945 | 

Έγιναν τα εγκαίνια της ανεγερθείσης νέας πτέρυγας του ιερού ναού Τιμίου Σταυρού της πόλης καθώς και της νέας οικοδομής η οποία χάρις στις προσπάθειες της εκκλησιαστικής επιτροπής «ενεφάνισε ένα ναό πληρούντα τας ανάγκας της ενορίας».

1964 | 

«Θανατηφόρα κρούσματα γρίπης εσημειώθησαν εις τρείς κοινότητας του Νομού Σερρών, συγκεκριμένως δε, εις Βαλτοτόπι, Βαμβακιάν και Παλαιοκώμην».
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες