Πρωτοσέλιδο

Επιμελητήριο Σερρών: Μόνο στις Σέρρες θα στηθούν κάλπες

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
Η καταληκτική ημε­ρομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορί­ζεται η ημέρα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:00.

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητη­ρίου Σερρών, τροποποιεί εκ νέου την απόφασή της και ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών θα διε­νεργηθούν την Παρασκευή 25, το Σάββατο 26, την Κυριακή 27 και Δευ­τέρα 28 Νοεμβρίου 2011 στις Σέρρες (Ξενοδοχείο Elpida Resort and spa), και ώρες 8:00-19:00 σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3β του Ν. 3419/2005, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 52/2006. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμ­βούλιο, όπως αυτή καθορίστηκε με την απόφαση ΔΣ 7/05-09-20110 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2081/1992 όπως αντικα­ταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 3419/2005 σε σχέση με τον αριθμό των αντιπροσώπων ανά τμήμα έχει ως εξής:
 
 Υπηρεσιών: Εννέα
 ( 9 ) Αντιπροσώπους Μεταποιητικό Πέντε
 ( 5): Αντιπροσώπους Εμπορικό Επτά
 ( 7 ) Αντιπροσώπους Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογι­κούς καταλόγους έχουν οι επιχει­ρήσεις – μέλη, που έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010 και έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο. (24/11/2010). Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρού­νται τα μέλη του Επιμελητηρίου που θα εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις για το έτος 2010 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρο­μών, η Παρασκευή 14/10/2011 και ώρα 13:30. Από την εκλογική Επιτροπή του Επι­μελητηρίου Σερρών, καλούνται όλα τα μέλη-επιχειρήσεις, που έχουν συμπλη­ρώσει ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους στα τηρούμενα από αυτό μητρώα του (24/11/2010), να φροντίσουν για την έγκαιρη εξόφλη­ση των οικονομικών τους υποχρε­ώσεων. Επίσης από την εκλογική επιτροπή, καλούνται όλα τα λοιπά νομικά πρό­σωπα που δεν καταχωρούνται αυτε­πάγγελτα στους εκλογικούς καταλό­γους, να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής τις εξουσι­οδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ( υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβου­λο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του Ν. 2081/92το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005. Αντίστοιχα, οι προσωπικές εταιρίες ( Ο.Ε. & Ε.Ε ), οι Ε.Π.Ε. , Οι Α.Ε., οι Συνεταιρισμοί και τα Υποκαταστήμα­τα εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως :
 
 
Ο.Ε. και Ε.Ε. , μέχρι και δύο το ανώτερο ομόρρυθμους εταίρους, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή της εταιρίας.
Ε.Π.Ε., με δύο το ανώτερο από τους διαχειριστές της εταιρίας ή έναν διαχειριστή και έναν εταίρο, προσκο­μίζοντας ανάλογη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή της εταιρίας,
 
  Α.Ε., με τρία το ανώτερο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρί­ας, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ,
 
  Οι Συνεταιρισμοί, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους με την προσκόμιση ανάλογης εξουσιοδότησης,
 
  Τα υποκαταστήματα, από τον Δι­ευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,
 
  Οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή τον πράκτορά τους ή τον αντίκλητο υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυ­τοπροσώπως από τους νομιμοποι­ημένους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κανέ­νας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. (παρ. γ του άρ­θρου 3 του Ν. 3419/05)
 
Η καταληκτική ημερομηνία υπο­βολής εξουσιοδοτήσεως, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 18 Νοεμβρί­ου 2011 και ώρα 15:00.Τέλος, από την εκλογική επιτροπή καλούνται εκείνα τα μέλη, που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, να παραλάβουν από τη γραμματεία της επιτροπής υπόδειγμα αίτησης δήλωσης υποψηφιότητας και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο της επι­τροπής. Oι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής του συνδυασμού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, και επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπρά­ξεως από το ταμείο του Επιμελητη­ρίου ποσού πενήντα ευρώ ( 50 ) €. Παραδίδεται απόδειξη πρωτοκόλλου εάν αυτή ζητηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:00. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσό­ντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλ­λοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Τέλος, ανακοινώνεται ότι κατάλογοι με τα εγγεγραμμένα μέλη, την κατάτα­ξή τους ανά τμήμα και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις θα είναι εκτεθει­μένοι για το κοινό , στο γραφείο του Επιμελητηρίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ­θύνονται στην Εκλογική Επιτροπή, αρμόδιος κος Ιωάννης Κοτζαμπασί­δης, τηλ. 2321099731.

Newsletter

Σαν σήμερα...

1798 | 

Γεννήθηκε ο γιος του Εμμανουήλ Παπά Γιαννάκης. Έλαβε ενεργό μέρος στην Επανάσταση του 1821 και σκοτώθηκε στη μάχη στο Μανιάκη με την ομάδα του Παπαφλέσσα.

1935 | 

Στο θερινό κινηματογράφο «Όασις» προβλήθηκε η ταινία «Η γυναίκα της ταβέρνας» με την Ντολόρες ντελ Ρίο.

1936 | 

Στον κινηματογράφο «Κρόνιον» προβάλλονταν η ταινία «Καλιέντε» με την Ντολόρες ντελ Ρίο.

1941 | 

Βουλγαρική Κατοχή στην πόλη των Σερρών. Κτύπησε το τύμπανο στην πόλη και όλοι οι Έλληνες κλείσθηκαν στα σπίτια τους από τις 5 μ.μ.

1944 | 

Έγιναν από το ΕΑΜ στις Σέρρες οι πρώτες δημοτικές εκλογές μετά την απελευθέρωση. Υπήρξαν 20 υποψήφιοι για τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων καθώς και 9 για τις θέσεις των Λαϊκών Δικαστών. Δήμαρχος από τις κάλπες ανακηρύχτηκε ο Θ. Καντάς. Αντίπαλός του και χαμένος των εκλογών αυτών ήταν ο Κωνσταντίνος Α. Φωκάς.

1949 | 

Τελείωσε η δημαρχιακή θητεία του Αθ. Παπαπαναγιώτου (13/6/1946-29/9/1949). Διορίστηκε δήμαρχος και πάλι ο ο Βασ. Χατζηιακώβου.

1993 | 

Ξεκίνησε τις εργασίες του το Α΄ Διεθνές Ιστορικό Συνέδριο με θέμα: «Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία Ελλάδα στη Μεταβυζαντινή κοινωνία» υπό την αιγίδα του Δήμου Σερρών στην αίθουσα του «Ορφέα». Την τιμητική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούσαν οι: «Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Μάξιμος, Μητλιάγκας Ζήσης Δήμαρχος, Guillou Andre Prof. Ecole des Hautes Etudes en Sciences (Paris), Πέτρος Πένας Ιστορικός, Καφταντζής Γεώργιος Λογοτέχνης - Ιστορικός, Νικολάου Νίκος Πολ. Μηχανικός - Ιστοριοδίφης, Ασπιώτης Ευάγγελος Ποιητής. Την οργανωτική επιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος: Κουκούλη - Χρυσανθάκη Χάϊδω Έφορος Αρχαιοτήτων, Αντιπρόεδρος: Μπόλαρης Μάρκος Δικηγόρος - Δημ. Σύμβουλος Σερρών, Γεν. Γραμματέας: Κατσαρός Βασίλης Επίκ. Καθηγ. Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Μέλη: Γλαβίνας Απόστολος Καθηγ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Μπακιρτζής Χαράλαμπος Έφορος Αρχαιοτήτων - Επί. Καθηγ. Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Odorico Paolo Universita de Trieste, Παπαστάθης Χαράλαμπος Καθηγ. Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Χριστοφορίδης Βενιζέλος Αναπλ. Καθηγ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Χρυσοχοϊδης Κρίτων Ερευνητής Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών». Το συνέδριο διήρκησε έως στις 3 Οκτωβρίου και σε αυτό παρουσιάστηκαν (σύμφωνα με το πρόγραμμα) εξήντα συνολικά σημαντικές ανακοινώσεις για την ιστορία των Σερρών.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες